Priateľstvo pre podporu dobrej veci

 

Spoločnosť priateľov jogy

Poslaním SPJ je „poskytovať jogový tréning tým, ktorí ju potrebujú tu a teraz a to na vysokej odbornej úrovni garantovanej SPJ, Slovenskou asociáciou jogy a Európskou Úniou Jogy...“

Y

Od 1. januára 2004 môžu fyzické aj právnické osoby poukazovať 2 % z dane na verejnoprospešné aktivity mimovládnych neziskových organizácií (MVO). Takouto organizáciou je aj Spoločnosť priateľov jogy. Toto právo si môžu občania aj firmy uplatňovať na  základe nového Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Občania poukazujú 2 % zo zaplatenej dane jednej organizácii (minimálne 20,- Sk), firmy  môžu 2 % rozdeliť medzi viacero MVO (minimálne 250,-Sk).

Ako poukázať 2% svojej dane - namiesto štátu našej organizácii?

·

  1. Ak Ste zamestnancom:

do 15. februára 2006 treba doručiť žiadosť zamestnanca zamestnávateľovi o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Treba požiadať zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Ak zamestnanec podáva daňové priznanie sám, termín na podanie vyhlásenia na poukázanie sumy je do 31.3.2006 (spolu s termínom na daňové priznanie)

Ak zamestnancovi spracováva zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane po doručení Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľom do 30. apríla 2006 zašlete alebo doručíte na daňový úrad   Vyhlásenie  o poukázaní 2% dane  s pripojením Potvrdenia  o zaplatení dane od zamestnávateľa.

Tento rok je na Vašom rozhodnutí, kam Vaše Vyhlásenie spolu s Potvrdením zašlete, môžete to poslať na daňový úrad podľa sídla zamestnávateľa, alebo daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska (v žiadnom prípade nie podľa sídla mimovládnej organizácie). Podľa vyjadrenia daňových úradov by im ale prospelo, keby si každý zasielal Vyhlásenia aj Potvrdenia na daňový úrad podľa svojho bydliska, nebudú si to oni musieť preposielať medzi sebou ešte raz poštou.

      

2. Ak Ste podnikateľom či živnostníkom

daňové priznanie podávate do 31.marca 2006. Vyhlásenie o poukázaní 2% dane je súčasťou daňového priznania. Zo strany daňovníkov -  fyzická osoba (daňový priznanie typu A – VII. Oddiel, typ B – XII. Oddiel),  podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je tiež už súčasťou daňového priznania v IV. časti tlačiva.

 

Pokiaľ potrebujete bližšie informácie, môžete ich získať aj na www.rozhodni.sk

 

O činnosti SPJ môžete získať informácie na www adrese www.spj.saj.sk. Ďalšie informácie môžete získať na telefónoch 055/ 6022899 /G. Timčák/, 055/ 6023131/J. Jablonská/  alebo 055/ 6259143 /Z. Semsey/.

·

 

Ďakujeme za Vašu podporu.