Časopis Joga pre každého

 

 

január 2009

 

 


[domov| |aktivity| |diskusia| |kontakt| |pre radost]

 

List swami Shankaranandu pre západných priaznivcov jogy

Konferencia EUY 2008 "Joga a veda; Veda bytia" - Yoga and Science; The science of being"

Konferencia International Association of Yoga Teachers, Barcelona, 2005 

Retro:

Nové milénium pokračuje - joga je stále v nebezpečí, že sa stane  "obeťou spolitizovania" (2002)

Protesty Konferencie slovenských biskupov (KSB) sa stávajú častejšími - zdá sa že s prichádzajúcim volebným obdobím sa stávajú prostriedkami ovplyvňovania verejnej mienky, s ktorými je nutné počítať. Prácu komisie, ktorá mala za úlohy vytvoriť alternatívne riešenia pre osnovy výučby jogy v školách to síce nehatí, ale zástupcovia cirkví stále tlmočia svoje výhrady voči joge aj keď ich zdôvodnenie nie je transparentné. "Nazývajte to ináč" prichádzajú rady. Ale prečo?  Však v slobodnej krajine by sa mal každý mať možnosť rozhodnúť pre to, či chce alebo sa nechce učiť joge. Každý, kto chodí do kurzov, ktoré vedú učitelia jogy SAJ vie, že joga nie je náboženstvo. Niet preto príčiny pre cirkevný "boj proti joge". Neviem si predstaviť, že by KSB vadilo, ak si veriaci pomocou jogy prehĺbia svoj vnútorný život a zlepšia zdravotný stav. Naopak, malo by to byť dôvodom k podpore jogy.

 Mimochodom, joga je naozaj od r. 1990 v učebných osnovách základných a stredných škôl ako voliteľný predmet. V roku 1993 aj 1996 sa tieto možnosti inovovali a nikomu to nevadilo. V prítomnosti  v tomto smere ale existuje duálna situácia. Spoločnosť Joga v dennom živote má naďalej akreditáciu na školenie cvičiteľov 3. a 2. triedy a školí učiteľov za cvičiteľov jogy v 198 hodinových kurzoch napriek tomu, že projekt RAST bol zrušený. Pre porovnanie, v SAJ základný kurz učiteľa jogy má 430 hodín a je tam aj povinná prax.  Jednotné tematické celky "Základy jogových cvičení"  ktoré spracováva spomenutá komisia MŠ SR a ktoré sa majú vyučovať na ZŠ a SŠ učiteľmi TV, ktorí získajú cvičiteľskú resp. učiteľskú kvalifikáciu sú pred ukončením a schválením. SAJ učiteľov preto ešte neškolí a tak sa k vyučovaniu jogy môžu dostať aj nedokonale pripravení učitelia TV (a učitelia iných odborností). To môže byť z hľadiska kvality výučby jogy nepriaznivý faktor. SAJ pripravuje za podpory projektu predloženého OSF aj dištančnú formu štúdia.
K tejto téme dňa 30.1.2001 v Bratislave prebehli jednania aj  za účasti ministra školstva M. Ftáčnika, generálnej sekretárky Európskej Únie Jogy A. Rozzi a prezidenta SAJ, kde sa prezentoval nový návrh pre systém voliteľnej výučby joga na školách.  Predstavitelia KSB, a evanjelickej cirkvi však zatiaľ nenašli vôľu návrh podporiť. Dúfame však, že túto vôľu - k prospechu všetkých - nájdu.

Ako zaujímavosť možno spomenúť, že v Taliansku, Talianska federácia jogy (TFJ) s talianskym ministerstvom školstva uzatvorila Protokol o vyučovaní jogy na školách učiteľmi jogy  TFJ. Pre učiteľov škôl, ktorí sa chcú vzdelať v joge,  TFJ vytvorila v spolupráci s Boloňskou univerzitou nový nadstavbový študijný smer. Čiže aj v katolíckom štáte ako Taliansko je vyučovanie jogy v školách možné.  Ale v Taliansku aj výročnú konferenciu Talianskej federácie jogy organizujú napríklad znovu v krásnom a inšpiratívnom meste Assissi. Jeden z úvodných príhovorov na konferencii TFJ bude mať katolícky kňaz.

Na Slovensku ale na jogu sa KSB stále pozerá akosi nevľúdne. Takto napríklad SAJ  za uplynulých 8 mesiacov nedostala odpoveď na svoj list adresovaný KSB. Preto  sa  SAJ obrátila na Kongregáciu pre vieroučné záležitosti vo Vatikáne a vyžiadala si jej stanovisko ku kauze joga a školstvo a kauze "škodlivosť jogy pre veriacich".

Tento rok takto začal plný pracovných aktivít a očakávaní - opäť sa môžeme tešiť na návštevu MUDr. M.V. Bholeho z Kaivalyadhámy, Lonavla, India .Dr. Bhole je vlastne zakladateľom filozofie "Československej školy" jogy. Tešíme sa aj  na  výročný seminár SPJ a SAJ "Joga - cesta pokoja." 

Šiesteho februára prebehla naša výročná členská schôdza, kde okrem správ odznela aj prednáška "Vedomie a energia v našom živote". Na prednáške tentokrát bola naozaj hojná účasť, čo organizátorov potešilo..

 

10 rokov Slovenskej Asociácie Jogy: 1992 - 2002

 

Pohľad na uplynulé desaťročie

Rok 2002 je pre SAJ jubilejný rok – je to práve 10 rokov, čo SAJ bolo založené v Bratislave. Zakladali ju organizácie, ktoré sa zaoberali výučbou jogy na Slovensku. Zakladajúcimi členmi boli:

Jogová spoločnosť Bratislava, Spoločnosť priateľov jogy Košice, Humanita a zdravie pre všetkých Žilina, a  Centrum rozvoja človeka Danubius Bratislava.  Dnes sa počet členov rozšíril, ale ešte stále nemáme rovnomerne pokryté Slovensko členskými organizáciami. Často sa stáva, že ľudia z menších miest či dedín sa nás pýtajú, kde je najbližšie k nim možné cvičiť. Nie vždy im vieme dať tip, lebo počet učiteľov jogy je menší, než by to bolo potrebné.

Nižší ako želateľný počet učiteľov jogy v SR je daný aj radom faktorov, ktoré SAJ nevie ovplyvniť – veľkou pracovnou zaťaženosťou potenciálnych záujemcov, malou finančnou atraktivitou tohoto pôsobenia [1] či náročnosťou  štúdia učiteľstva jogy. Základný stupeň učiteľstva sa získa po 260h štúdia, ktoré trvá v priemere 3 roky. Štúdium je akreditované MŠ SR.  Študujúci musí mať ustálenú osobnú prax cvičenia jogy a získať prax v manažovaní skupinových tréningových procesov. SAJ za 10 rokov u nás skoro 200 učiteľov. Na požiadanie Maďarskej asociácie jogy Budapest vychovalo vyše 50 učiteľov  jogy v MR. SAJ poriada systematické doškoľovacie akcie pre učiteľov, pretože platnosť učiteľskej kvalifikácie je časovo obmedzená a je ju potrebné obnovovať.  SAJ v spolupráci s väčšími členskými organizáciami poriada semináre, konferencie a to národné aj medzinárodné.  Tohotoročný medzinárodný seminár v Košiciach je už štvrtým svojho druhu.

V spolupráci s českým Sdružením učitelů jógy Praha ako aj Maďarskou asociáciou jogy sa na zmluvne podchytenom základe navzájom podieľame na svojich odborných akciách. V európskych dimenziách spolupracujeme s Európskou úniou jogy (EUJ), ktorá má sídlo v Belgicku a združuje národné jogové asociácie v Európe. Zvláštnosťou je, že členmi sú aj Tajvanská asociácia národná  asociácia jogy a Izraelská národná asociácia jogy. SAJ sa po šesťročnej príprave  r. 2001 stalo „členom v príprave (member in development)“ EUJ, a od r. 2002 sa stalo už asociovaným členom („associate member“). Ako to zdôrazňovala generálna sektretárka EUJ pani Antonietta Rozzi aj pri tohoročnom stretnutí s vtedajším ministrom školstva Dr. M. Ftáčnikom, EUJ kladie mimoriadny dôraz na kvalitu výchovy učiteľov jogy a tak neustále monitorujú kvalitu výchovného procesu členských organizácií.  Zdôraznila aj to, že Talianska asociácia jogy má uzavretú dohodu s Talianskym ministerstvom školstva na výchovu školských učiteľov na učiteľstvo jogy a na výučbu jogy na školách.

Toho roku sa SAJ podarilo získať aj grant NOS [2] - OSF Bratislava na prípravu dištančného štúdia učiteľov jogy na Slovensku. Niečo, čo vo svete majú ešte iba vo Veľkej Británii. Je to zároveň aj výsledok spolupráce SAJ s MŠ SR pri riešení problematiky výučby jogy na školách. Takto učitelia ZŠ a SŠ, ktorí chcú na svojich školách viesť hodiny jogy v rámci voliteľných predmetov, a nemajú na to kvalifikáciu, si budú môcť ľahšie získavať kvalifikáciu učiteľa jogy SAJ.

Prostredníctvom členstva v EUJ sa prístupy k joge, ktoré naše členské organizácie predstavujú, stávajú v Európe známymi. Je to teda niečo, čo zlepšuje imidž Slovenska. Naši učitelia sú pozývaní na zahraničné konferencie jogy (takto sme dostali pozvania do Švajčiarska, Belgicka, Holandska, Talianska, Francúzska, Veľkej Británie a Tajvanu). SAJ to pomáha aj pri získavaní nových impulzov pre zlepšenie výučby jogy u nás.

 

 

Občas sa objaví aj otázka, či si joga našla miesto v našej spoločnosti.

Keď zoberieme, že v členských organizáciách ročne prejde kurzami asi 10 000 ľudí, tak odpoveď je áno. Roky fungovania jogy v období 1976-1989 priniesli za výsledok, že obyvateľstvo má o joge vytvorený obraz – obraz pomocníka pri uchovávaní zdravia. Tento obraz občas rozostria správy ako minulý rok Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska o joge v školách.  Zdá sa, že je potrebné si na to zvyknúť podobne ako na vyjadrenie názoru arcibiskupa  na voľby. Konieckoncom každý má mať slobodu názoru. Dôležité je však, aby  sa k tomu názoru dalo vyjadriť v rámci tej istej platformy. Faktom je aj to, že dnes sa človek stretáva medzi veriacimi aj s bojácnejším názorom – že „čo keď joga škodí“. Je tomu tak napriek tomu, že vierohodné dôkazy takéhoto tvrdenia neboli podané.

Je to širší problém súvisiaci aj s tým, že prieskum ukázal, že 65% obyvateľstva SR veria masovokomunikačným prostriedkom bez toho, aby o získaných informáciách uvažovali.  Zrejme je to vplyv vzrastajúcej konzumnosti ako aj dedičstva z predošlého režimu, keď bol prijateľný iba oficiálny názor a alternatívy sa potláčali.

Je tu zaujímavé poznamenať aj to, že keď sme sa aktívne zúčastnili na konferencii Talianskej asociácie jogy v Assisi – krásnym mestom spriahnutým so sv. Františkom z Assisi, na konferencii vystupovali aj katolícki rehoľníci a u nás pozorované antagonizmy s cirkvou neboli vnímateľné. Naopak, atmosféra bola srdečná, otvorená a človek opúšťal Assisi s tými najlepšími pocitmi.

 

Zhrnúc uplynulých 10 rokov práce SAJ, ktorá  po rozpade ČSFR sa podujala nielen zachovať ale aj rozšíriť  know-how cvičenia jogy, vychovávania učiteľov jogy a ktorá v rozhodných chvíľach kvalifikovane zastupovala záujmy jogových organizácií a ktorá napojila slovenskú jogu na Európu, môžeme bez nadsádzky povedať, že vedenia SAJ a jeho lektorský zbor odviedli dobrú prácu. Prácu, ktorá nebola motivovaná finančnou odmenou, ale radosťou z radosti druhých.

 

G.M. Timčák

 

 [1] Väčšine slovenských cvičiteľov jogy túto činnosť vykonáva  za  režijné ceny. V rámci členských organizácií je obyčajne výučba jogy chápaná ako služba spoločnosti.

[2] Nadácia otvorenej spoločnosti

 

 

Pastiersky list biskupov Slovenska k otázke jogy 
v školách 

Drahí bratia a sestry!

my, biskupi Slovenska, vás pozdravujeme v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, a prihovárame sa vám vo veľmi vážnej veci. Začneme obrazom: 
Predstavte si, že spokojne sedíte vo svojom dome, ktorý ste si s veľkou námahou postavili alebo zdedili po svojich rodičoch. Zrazu sa otvoria dvere, dnu vstúpi niekto cudzí, nepredstaví sa, siahne na vaše deti...

Odpoveď na pastiersky list biskupov Slovenska

Vážená biskupská konferencia,
s prekvapením som v tlači a potom na vašej WWW stránke čítal pastiersky list ohľadom projektu RAST. Obraciam sa na vás ako prezident Slovenskej asociácie jogy. Je to najväčšia profesijná organizácia na Slovensku, ktorá združuje organizácie vyučujúce jogu..

Pravda o obsahu pastierskeho listu

V nedávnom pastierskom liste Konferencie slovenských biskupov sú obsiahnuté tvrdenia, ktoré je potrebné postaviť do správneho svetla. Jeho kľúčové tvrdenia sú: ...

Prehlásenie prezidenta Slovenskej asociácie jogy k vyhláseniu Konferencie biskupov Slovenska o joge

Slovenská asociácia jogy (SAJ) Bratislava, ktorá združuje jogové organizácie na Slovensku, asociovaný člen Európskej únie jogy, so znepokojením brala na vedomie vyjadrenie KBS ako aj Ekumenickej rady cirkví SR k zavádzaniu prvkov jogy na školách na Slovensku. ...

List SAJ Kongregácii pre vieroučné záležitosti vo Vatikáne

Your Excellencies,

I am writing you in the following matter:

This year, in June the Conference of Slovakian Bishops (CSB) issued a Pastoral Letter that raised a nation-wide controversy. The Pastoral letter has dealt with the question of practice of yoga and the tuition of yoga at the school level. As the contents of the letter  - regretfully – contained a number of untrue statements and as it invoked negative emotions of Christians towards yoga I had – as the president of the umbrella...

 Declaraction of SYA on education of yoga in schools

1.    Yoga – as conceived by SYA - is a valuable tool for somatic, mental and spiritual well being and development. It is based on more than 4000 years of unbroken lineage of theoretical and practical knowledge.

2.    Yoga is thus a supporting tool for increasing quality of life for adults and children alike.

TASR - pastiersky list biskupov Slovenska

Press release

V dnešnej tlači sa objavili správy o pastierskom liste, ktoré KSB vydalo o joge a ohľadom projektu R.A.S.T., ktoré 19.januára 2000 schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (MŠ SR) pod číslom 38/2000-41 pod názvom - "Jogové cvičenia v dennom režime práce žiakov všetkých stupňov a typov škôl a príprava pedagogických pracovníkov" . ...

Joga a jej miesto v modernej spoločnosti

So záujmom som si v Zrne č.11/2001 prečítal článok "Joga - trójsky kôň v školách?". Je to článok, ktorý pre veriaceho človeka stavia jogu (uvádzanú v podobe ako ju autor chápal z podania o behu školy Swami Maheshwaranandu) do neželateľnej polohy, čo je škoda. ...

Pravda o joge

Už vyše týždňa trvá diskusia o projekte RAST. Minister Ftáčnik projekt podaný organizáciou Joga v dennom živote ktorú vedie swami Maheshwarananda uprednostnil pred projektom Slovenskej asociácie jog (SAJ), ktorý navrhoval kurzy učiteľov jogy pre učiteľov v školách, ...

Tajomstvá jogy ináč

V 25. čísle Zrna som si prečítal článok "Propagovať karate?". Autor sa snaží podať analýzu vybraných historických a filozofických aspektov orientálnych bojových umení. V prvom rade chcem podotknúť, že bojové umenia nie sú len orientálne ale aj Západné. ...

O joge pre Katolícke noviny

Vážená redakcia,
So záujmom som si prečítal príspevok "Joga si prerazila cestu?" v KN z 1.7.01. Bol som rád, že na začiatku sa v článku správne rozlíšila joga ako taká od organizácie "Joga v dennom živote". Článok však obsahuje rad nepodložených, niekoľko zavádzajúcich a niekoľko nepravdivých informácií. ...

O joge pre Učiteľské noviny

      Dvadsiate siedme číslo Učiteľských novín uverejnilo článok p. Lichvárovej o „Joge a jej duchovná pozadie“. Tvrdenia, ktoré tam autorka uvádza sú žiaľ neobjektívne a poškodzujú dobré meno jogových organizácií ktoré združuje Slovenská asociácia jogy (SAJ). SAJ je najväčšia profesijná organizácia združujúca organizácie vyučujúce jogu na Slovensku v zmysle jej stanov a tréningového programu. Mnohí jej učitelia spolupracujú so školami od materskej po vysoké školy. Majú mnohoročné skúsenosti aj s možnosťami aplikácie jogy v učebnom prostredí....

Jógáról az Uj ember-nek

Milan Ftácnik miniszter úr már a mult évben meghozta a határozatot, hogy bevezeti a jógát az elemi ás középiskolákba  mint a testnevelés egy részét. Megindult a tanárok szakképzése, de a Szlovákiai püspöki kar (SzPK) ellenállása folytán  ezt a határozatot megváltoztatta....

Igenis vallás a jóga?

Az Uj szóban a minap az „Olvasói levél” rovatban megjelent egy válasz Eschwig Hajts Kornél jegyzetére a jóga bevezetéséről az iskolákba Pándy Bertalan tollából. Legelőször is meg kell jegyezni, hogy a Szlovákiai püspöki kar (SPK) - amint ez a püspöki körlevél és az SPK későbbi kijelentéseiből kiderül, elsődlegesen tulajdonképpen nem a klasszikus jóga ellen ....

A keresztények is jógáznak

Minthogy a "jógaháború" kapcsán már szinte mindenki kifejtette, mit ért jóga alatt, megkérdeztük a legilletékesebbet, Timcsák Gézát, a Szlovák Jógaszövetség elnökét is.

Religion is

human beings' relation to that which they regard as holy, sacred, spiritual, or divine. Religion is commonly regarded as consisting of a person's relation to God or to gods or spirits....

Spirituality of dialogue

Letter to Presidents of Bishops' Conferences
on the Spirituality of Dialogue

Your Excellency,

1. Though there have always been contacts between Catholics and the followers of other religions, the Second Vatican Council, and in particular the Declaration Nostra Aetate, can be considered a watershed in these relations. It brought about a renewal in the outlook of the Church towards other religions. In the intervening years, guided by the teaching of the Pontifical Magisterium and by such documents as The Attitude of the Church toward the Followers of Other Religions (1984) and Dialogue and Proclamation (1991),...

CONGREGATION FOR THE DOCTRINE OF THE FAITH 

The Indian Jesuit priest, Father Anthony de Mello (1931-1987) is well known due to his numerous publications which, translated into various languages, have been widely circulated in many countries of the world, though not all of these texts were authorized by him for publication. ...

List Kongregácie pre vieroučné záležitosti biskupom

Prvý list dokumentu

List dokumentu na ktorom sa spomína joga

List dokumentu na ktorom sa hovorí o možnosti použitia orientálnych techník v modlitebnom živote kresťana

Ako pukaneckí katolíci vidia jogu

Prvá strana materiálu

Druhá strana materiálu

III.  Seminár Slovenskej asociácie jogy, Spoločnosti  priateľov jogy, Zdravé mesto Košice