Domov > Misia a vízia
 
 

 
 
 
 

Misia a vízia

Misia - poslanie SAJ

Joga vyučovaná v rámci SAJ je systém psychofyzického tréningu, ktorý vedie k holistickému zdraviu a k duševnému rozvoju.  SAJ učí jogové techniky, ktoré  zvyšujú kvalitu života a integráciu osobnosti. Poslanie SAJ je  podporiť prostredníctvom svojich členských organizácií rozvoj psychofyzickej kultúry ľudí a starostlivosť o fyzické, psychické a sociálne zdravie cez jogový tréning.   Aktivity SAJ smerujú k zlepšeniu chápania jogy a k zlepšeniu fyzického, mentálneho a duševného zdravia ľudí každej vekovej kategórie.  SAJ  napomáha integrácii rôznych smerov jogy, vychováva učiteľov jogy a chráni záujmy svojich členských organizácií.

Vízia SAJ

SAJ (Sekretariát: Kováčska 16, 04001 Košice) sa riadi ideami klasickej jogy. Joga vyučovaná jej členskými organizáciami vedie k aktívnemu životu a k rozvoju osobnosti prostriedkami tréningu overeného tisícročiami. Aktivity SAJ a jej členských organizácií  umožňujú prístup k informáciám o joge a k jogovému tréningu pre každého záujemcu.  SAJ vychováva učiteľov jogy prostredníctvom svojho školiaceho strediska.  Členské organizácie poskytujú jogový tréning bez akejkoľvek diskriminácie.  Jogový tréning tak prispieva k zlepšeniu kvality života a k väčšej integrite osobnosti ľudí.  SAJ v rámci svojich možností podporuje členské organizácie a ich jogový program. Svojim programom  chce sprístupniť hodnotnejšiu prítomnosť a radostnejšiu budúcnosť pre ľudí cez ich vlastné úsilie.

SAJ je profesionálne združenie jogových organizácií. Členom sa môže stať každá jogová organizácia, ktorá je úradne registrovaná a stotožňuje sa s cieľmi SAJ.  Výhody členstva: Európska dimenzia jogy v rámci Európskej únie jogy, možnosť si dať školiť cvičiteľov/učiteľov podľa dvojakreditovaného tréningového programu, platnosť EUY učiteľstva v krajinách EU, možnosť vychovávať si lektorov cez programy SAJ, zúčastňovať sa aktivít SAJ. Medzi povinnosti členov platí riadiť sa súhlasne so štatútom a organizačným poriadkom SAJ, hradiť členské a informovať SAJ o svojich jogových  aktivitách resp. zasielať SAJ výročnú správu.

 
 
 

Slovenská asociácia jogy