Domov > Misia a vízia
 
 

 
 
 
 

Misia, vízia a štruktúra

Misia - poslanie SAJ

 Joga vyučovaná v rámci SAJ je systém psychofyzického tréningu, ktorý vedie k holistickému zdraviu a k duševnému rozvoju.  SAJ učí jogové techniky, ktoré  zvyšujú kvalitu života a integráciu osobnosti. Poslanie SAJ je  podporiť prostredníctvom svojich členských organizácií rozvoj psychofyzickej kultúry ľudí a starostlivosť o fyzické, psychické a sociálne zdravie cez jogový tréning.   Aktivity SAJ smerujú k zlepšeniu chápania jogy a k zlepšeniu fyzického, mentálneho a duševného zdravia ľudí každej vekovej kategórie.  SAJ  napomáha integrácii rôznych smerov jogy, vychováva inštruktorov jogy a chráni záujmy svojich členských organizácií.

Vízia SAJ

SAJ (Sekretariát: Kováčska 16, 04001 Košice) sa riadi ideami klasickej jogy. Joga vyučovaná jej členskými organizáciami vedie k aktívnemu životu a k rozvoju osobnosti prostriedkami tréningu overeného tisícročiami. Aktivity SAJ a jej členských organizácií  umožňujú prístup k informáciám o joge a k jogovému tréningu pre každého záujemcu.  SAJ vychováva inštruktorov/učiteľov jogy prostredníctvom svojho školiaceho strediska.  Členské organizácie poskytujú jogový tréning bez akejkoľvek diskriminácie.  Jogový tréning tak prispieva k zlepšeniu kvality života a k väčšej integrite osobnosti ľudí.  SAJ v rámci svojich možností podporuje členské organizácie a ich jogový program. Svojim programom  chce sprístupniť hodnotnejšiu prítomnosť a radostnejšiu budúcnosť pre ľudí cez ich vlastné úsilie.

Štruktúra SAJ

SAJ riadi volený prezident a viceprezident spolu s výborom, ktorý pozostáva z delegátov členských organizácií. Hospodár SAJ je menovaný na základe výberového konania. Všetky funkcie zastávajú funkcionári (prezident, viceprezident, predseda pedagogickej komisie, hospodár a členovia výboru) bezodplatne.  Rozhodovanie prebieha na základe konsenzu delegátov. SAJ má školiace stredisko, ktoré má dva pracoviská – v Košiciach a Bratislave, kde sa organizujú inštruktorské kurzy na základe direktív zákona 440/2015, v spolupráci s UPJŠ Košice a FTVŠ Bratislava. Lektori  na kurzoch jogy sú členmi lektorského zboru SAJ a sú to uznávaní inštruktori SAJ, alebo renomovaní hosťujúci lektori.  Lektori spracuvávajú aj učebné materiály inštruktorských kurzov, ktoré sa periodicky aktualizujú. SAJ je členom Európskej únie jogy a má u nej akreditovaný kurz, ktorý má 500 hodín a trvá 4 roky. SAJ má dvoch delegátov v EUY. Prvých 300h výučby sa riadi predpismi zákona 440/2015 ako aj obsahovou skladbou interne akreditovaného kurzu SAJ, ktorý zas vychádza z predchádzajúcej štruktúry kurzov akreditovaných na MŠVVaŠ. SAJ udržuje webovskú stránku (www.saj.sk) a aj FB profil. Materiály inštruktorských kurzov sú na špeciálnej webovskej platforme.

SAJ je profesionálne združenie jogových organizácií. Členom sa môže stať každá jogová organizácia, ktorá je úradne registrovaná a stotožňuje sa s cieľmi SAJ.  Výhody členstva: Európska dimenzia jogy v rámci Európskej únie jogy, možnosť si dať školiť inštruktorov/učiteľov podľa dvojakreditovaného tréningového programu, platnosť EUY učiteľstva v krajinách EU, možnosť vychovávať si inštruktorov a lektorov cez programy SAJ, zúčastňovať sa aktivít SAJ. Medzi povinnosti členov platí riadiť sa súhlasne so štatútom a organizačným poriadkom SAJ, hradiť členské a informovať SAJ o svojich jogových  aktivitách resp. zasielať SAJ výročnú správu.

Aktivity SAJ

SAJ zastupuje svojich členov v prípade keď joga alebo jej členovia to potrebujú. Organizuje  kurzy pre inštruktorov jogy cez svoje Školiace stredisko. Cez svojich členov poriada jogové dni aj konferencie ako aj  webinary. Zabezpečuje komunikáciu s jogovými organizáciami  ktoré nie sú členmi SAJ  a snaží sa vypracovať spoločné platformy pre stratégie patriace do portfólia SAJ. SAJ má uzavreté dohody o spolupráci s českými  aj maďarskými jogovými organizáciami. SAJ pomáha aj nostrifikovať inštruktorské vzdelanie získané mimo oblasť definovanú zákonom 440/2015.

SAJ cez svoje aktivity a platformy komunikuje aj aktivity Európskej únie jogy ako aj jogy ako takej v Európe aj vo svete.

 

 
 
 

Slovenská asociácia jogy