Domov > Štruktúra SAJ
 
 

 
 
 
 

Štruktúra SAJ

  1. Na čele SAJ je jej prezident. Zastupuje SAJ navonok. V jeho neprítomnosti alebo neschopnosti zastávať svoju funkciu1 plní na dobu trvania neprítomnosti či neschopnosti funkcie predsedu viceprezident SAJ. V prípade, že ani viceprezident nie je schopný tieto úlohy plniť, túto funkciu preberá najskúsenejší člen zhromaždenia.
  2. Prezident vedie SAJ. Zodpovedá za činnosť SAJ v celku. Rozhoduje spolu s vedením o závažných bodoch činnosti SAJ. Je ex officio zástupcom SAJ v Európskej únii jogy. Je zodpovedný za konformitu chodu SAJ s jej stanovami. Vedie strategický manažment SAJ.
  3. Viceprezident je výkonným manažérom SAJ. Viceprezident vedie operatívne záležitosti SAJ a vykonáva ďalšie záležitosti, ktorými ho poverí predseda. V jeho neprítomnosti alebo neschopnosti vykonávať túto funkciu ho zastupuje prezident. Má na starosti styk s verejnosťou a médiami.
  4. Viceprezident obyčajne zastáva aj funkciu riaditeľa Školiaceho strediska SAJ.
  5. Právna adresa SAJ je Bottova 2, 811 09 Bratislava, adresa pre korešpondenciu (sekretariát) je Kováčska 16, 04001 Košice. E-mail: spjke@netkosice.sk
  6. Hospodár SAJ má na starosti hospodársku evidenciu a agendu ako aj tok financií SAJ. Zodpovedá za administratívu finančného hospodárstva a za obeh prostriedkov SAJ. Monitoruje stav účtu SAJ a predkladá prezidentovi návrhy týkajúce sa finančného hospodárstva SAJ. Radí vedeniu vo veciach hospodárskych. Zodpovedá za účtovnícku správnosť vedenia hospodárenia SAJ. Vykonáva aj ďalšie úkony súvisiace s chodom SAJ ak ho o to požiada prezident alebo viceprezident. Vedie evidenciu hmotných prostriedkov SAJ.
  7. Riaditeľ Školiaceho strediska riadi činnosť školiaceho strediska a zodpovedá za jeho odbornú, organizačnú aj hospodársku činnosť. Obyčajne, riaditeľom ŠS SAJ býva viceprezident.
  8. Zhromaždenie SAJ pozostáva z predstaviteľov organizácií združených v SAJ. Každá organizácia je zastúpená jedným členom2. Ak je z jednej organizácie prítomných viac členov, hlasovanie právo má iba jeden (určený vysielacou organizáciou).
  9. Poradné orgány a odborné či iné komisie SAJ pozostávajú z učiteľov jogy a lektorov SAJ resp. prizvaných expertov.
  10. Lektorský zbor SAJ pozostáva z učiteľov jogy SAJ 1.,2. a 3. stupňa (podľa nových zákonov iba 3, stupňa a EUY stupňa)..

1 Myslí sa tým choroba, smrť alebo iné neovplyvniteľné okolnosti

2 Poznámka: Náklady na vysielanie svojich členov na zasadnutia SAJ hradia členské organizácie.

Ďalší obsah

 
 
 

Slovenská asociácia jogy