Domov > Štruktúra SAJ > Školiace stredisko
 
 

 
 
 
 

Školiace stredisko

  1. Školiace stredisko (ŠS) SAJ existuje pre výchovu učiteľov jogy SAJ. Je akreditované MŠ SR od r. 1992. Program v zmysle zákona 444/2008 pre stupeň 1-3 je akreditvaný na  MŠVaŠ SR ako aj na EUY (pozri www.yogaeurop.com ). V zmysle zákona 440/2015 SAJ v spolupráci s  VŠ (FTVŠ Bratislava a UPJŠ Košice) zodpovedá za štruktúru špeciálnej časti výučby. 
  2. Učitelia jogy SAJ EUY sa vychovávajú podľa učebného programu schváleného EUY aj MŠVaŠ SR. Program koncipuje pedagogická komisia pozostávajúca z lektorov a schvaľuje ho na základe odporúčania lektorského zboru výbor SAJ.
  3. Učiteľské kvalifikácie získané v iných školiacich strediskách posudzuje ad hoc komisia vytvorená z členov lektorského zboru. Skúma ekvivalenciu a v prípade potreby stanovuje diferenčné skúšky. Viceprezident alebo poverený člen výboru predsedá komisii a rozhoduje o udelení SAJ kvalifikácie1.
  4. ŠS vychováva učiteľov priamou alebo kombinovanou FTF a dištančnou výučbou. Platnosť učiteľskej kvalifikácie je obmedzená na 3 roky. Kvalifikáciu je potrebné obnovovať v zmysle dohodnutého algoritmu.2
  5.  ŠS môže v odôvodnených prípadoch delimitovať právo na organizáciu kurzov školenia učiteľov jogy svojej členskej organizácii za dohodnutých podmienok. Súčasťou týchto podmienok je aj rešpektovanie a dodržanie učebného programu SAJ. Diplom učiteľa jogy SAJ však môže udeľovať iba ŠS SAJ. Na základe dodanej dokumentácie (osnovy, lektori, prezenčné listiny) - ak sa dohodnuté podmienky dodržali - ŠS vydá diplomy učiteľa jogy a záznamovú knižku učiteľa jogy SAJ.3
  6. ŠS môže organizovať národné aj medzinárodné odborné podujatia.
  7. Cieľom ŠS SAJ je aj zabezpečenie celoživotného vzdelávania svojich učiteľov.
  8. Lektorský zbor ŠS a SAJ môže pripravovať a vydávať odborné či iné - s jogou súvisiace - publikácie.
  9. Aktivity ŠS sa musia financovať z výnosov jej činnosti. SAJ môže ŠS požičať prostriedky alebo získať finančné krytie zvonku pre dohodnuté aktivity ŠS.
1 Kvalifikáciu učiteľov SAJ (500h) oficiálne - okrem orgánov v SR - uznáva Európska únia jogy (EUY) Bruxelles a jej členské organizácie, ako aj partnerské organizácie ako Český svaz učitelů jogy Praha či Aranygyoker alebo  Magyar Jóga Társasság Budapest.
2 Podmienkou - ak sa to ináč nestanoví - je aktívnosť v učiteľstve jogy (vedenie kurzov) a účasť na vybraných podujatiach SAJ.
3 Sem sa zaznamenávajú aktivity na ktorých sa učiteľ zúčastnil, alebo ktoré sám poriadal či viedol. Tieto záznamy sú potrebné pri predlžovaní kvalifikácie aj pri zvyšovaní svoje kvalifikácie.
 
 
 

Slovenská asociácia jogy